Beeld van PARK21

Resultaten van kwaliteit grond op terrein baggerdepot MeerGrond bekend

Op het terrein van het baggerdepot MeerGrond aan de Rijnlanderweg wil de gemeente een groen en openbaar park met heuvels aanleggen. Als onderdeel van PARK21 kunnen fietsers en wandelaars hier straks hun weg vinden en bezoekers het hele jaar recreëren. Ook is hier straks ruimte voor een beperkt aantal kleinere en grote evenementen. De afgelopen periode is verder onderzocht wat de kwaliteit van de grond is op het terrein van MeerGrond. Het onderzoek is nu afgerond en alle resultaten zijn bekend.

De resultaten

Op basis van de keuringsresultaten en de geldende wet- en regelgeving kunnen we bijna 90% van de aanwezige grond gebruiken voor de nieuwe inrichting van het terrein. Dit gebeurt in afstemming met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Ongeveer 10% van de aanwezige grond kan op basis van de geldende wet- en regelgeving helaas niet op de locatie blijven. Deze grond zal afgevoerd worden.

In tabel 1. staan de resultaten van de keuringen op het terrein van MeerGrond.

Conclusie  Hoeveelheid  
Toepasbaar in een grootschalige toepassing     403.358 ton
Niet toepasbaar op basis van Asbest          1.680 ton
Niet toepasbaar op basis van PFAS (gehalte > 3 µg/kg droge stof)¹          67.615 ton
Niet toepasbaar op basis van OCB ²              319 ton
Niet toepasbaar op basis van zink en PAK ³         3.560 ton
Reeds toegepast (kades)     233.555 ton
Totale hoeveelheid baggerspecie en grond op MeerGrond   710.087 ton

Tabel 1. Resultaten keuringen aanwezige grond op terrein MeerGrond 

Verkeersbewegingen

MeerGrond gaat de verontreinigde grond afvoeren. Het gaat om 73.174 ton. Het afvoeren gebeurt met kiepwagens. De inschatting is dat hiervoor meer dan 5000 transportbewegingen nodig zijn. MeerGrond kan binnen de geldende milieuvergunning de grond afvoeren. Naar verwachting duurt het afvoeren van de grond ongeveer 5 maanden.

Ecologisch onderzoek

Uit een eerste onderzoek blijkt dat op het terrein mogelijk verschillende (beschermde) diersoorten aanwezig zijn. Voordat de grond kan worden afgevoerd is aanvullend ecologisch onderzoek nodig. Met dit ecologisch onderzoek brengen we de planten en dieren op het terrein in kaart. Pas nadat maatregelen zijn getroffen om deze diersoorten te beschermen, kunnen de transporten starten. Hierover volgt later meer informatie. 

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met het projectteam van PARK21, door een e-mail te sturen naar park21@haarlemmermeer.nl of te bellen naar 0900-1852.

--------------------------

¹ Per- en polyfluoralkylstoffen zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt.
² OCB staat voor organochloorbestrijdingsmiddelen.
³ Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen is een groep organische stoffen die ontstaan door onvolledige verbranding.

Vorige artikel